جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید
72904

سیب زمینی و هر آنچه در مورد آن باید بدانیم

15 6 01
خلاصه

در این مقاله فروشگاه آنلاین میوه و سبزیجات میوری به بررسی سیب زمینی، تاریخچه سیب زمینی، خواص و ویتامین های آن می پردازد

از سیـب زمینـــی چـه مـی دانیــم ؟

تـاریخچــه سیب زمینــــی

پیـدایـش سیـب زمینــی در منطقـه کـوهستـانـی آنــدان ، آمـریکای جنـوبـی در بولیـوی و پـرو بـوده است . پـژوهشگران گمان می برننـد که حـدود 4000 تا 8000 سال پیـش در منـاطق خشک و خنک ، توسط سرخپوستانـی که در این منطقه زندگی می کردند کشت و کشف شد . دانشمنـدان دریافتنـد که سـرچشمه انـواع سیب زمینـی های امـروزی را می توان بـه یک گیـاه واحـد که بیش از 7000 سـال پیش در پـرو کشت شـد ردگیـری کــرد . بـرخلاف دیگر خوراکـی ها ، سیب زمینـی در ارتفاعـات بلند نیـز رشـد می کند . و این خـوراکی مشهـور برای مـردمـانی سخت کـوش بــود...
در" تمدن اینـکا " (سـده 13 ترسایی) لایـه های سیب زمینی خـام بـرای درمـان شکستگـی استخـوان و روماتیسـم کـاربـرد داشت. آنـان همچنیـن از مـراحـل پخت سیـب زمینـی به عنـوان واحـدهـای زمـانـی بـرای سنجـش زمـان استفــاده می کـردند . در جـهــان حــدود 5000 گـونه سیـب زمینــی وجـود دارد که 3000 گــونـه آن تنــهـا در آمـریکـای جنـوبی یـافت مـی شـونـد.
این گیــاه توسط پیـروزمنـدان اسپانیــایـی در سال 1570 از آمـریکـای جنـوبـی به آن کشورمنتقــل شد و کشت آن درسـراسـر اروپــا رواج و بعـدهـا توسط مستعمـره نشیـن هـای بریتــانیــایــی بـه آمـریـکـای شمـالی منتقـل شـد .
چون سیب زمینـی سـرشـار از ویتـامیـن سـی است ، بـرای پیشگیـری از بیمـاری اسکـوربـوک ( نوعی بیمـاری خـونـی نـاشـی از کمبـود ویتـامیـی سـی ) در اسپـانیـا از آن به طـور مـداوم استفـاده مـی شد. اسپـانیـا این محصول را به اروپـا معـرفی کـرد، در حالیـکه بعضـی از مـردم در ایتـالیـا و آلمـان آن را مصـرف می کـردنـد ولـی به صـورت گستـرده در اروپـا مصـرف نمـی شـد. در حقیقت این محصول در اروپـا شهـرت کمـی داشـت به انـدازه ای که مـردم تصـور می کـردند خـوردن آن سبـب بیـمـاری جـذام در انـسـان می شود !.
در ایـرلنـد سیب زمیـنی مـاده خـوراکی ارزان قیمـت بـرای اقتصـاد فقـیر ایـن کشور محسـوب می شـد . در سـال 1845 و 1846 در ایـرلنـد آفتـی همه محصـولات سیـب زمینـی را خـراب کـرد . ایـن امـر بـه نـام قحطـی سیـب زمینـی ایـرلنـد شهـرت یـافت . حدود 4.3میلیـون نفـر مـردند و صـدها هـزار نفـر بـرای یـافتـن این خوراک به کشـورهـای دیگـر چون ایالات متحـده مهاجـرت کـردند.
هر سـاله در حـدود 330 میـلیـون تـن سیـب زمینـی در سراسر جهان تولید و پس از گنـدم ، بـرنج و ذرت در مـرتبـه چهـارم جهـانـی قـراردارد. این گیـاه به شـرایط آب و هـوایی منـاطق مختـلف به گـونـه ای است که هـم اکنـون در بیـش از 140 کشـور جـهـان این محصـول را تـولـید مـی کننـد . بـاایـن حـال به شـوند اثـرات محـدود کننـده تنـش هـای مختلف نظیـر کـم آبـی و خشکـی و نیـز حـرارت بـالا ، بیشـتـرین میـزان تـولیـد و عملـکـرد این گیـاه در کشـورهـای منـاطق معتـدلـه حـاصـل می شـود . امـروزه ایـن محصـول یـکی از مشهـورتـرین خوراک هـا درسـراسـر جهـان است و آمریکـایـی ها پـول بیشتـری نسبت بـه دیگـر خـوراکـی هـای دیگـر بـرای ایـن محصـول مـی پـردازنـد.
تـولیـد کنندگـان اصـلی سیـب زمینـی در جهان : چین، هند ، روس، لهسـتـان وایـالت متـحـده هستنـد. ایران در این میان رتبه سیزدهم تولید کنندگان سیب زمینی را دارا می باشد.


ورود سیـب زمینــی به ایــران


دردیـرنکـده ( مـوزه ) لنـدن یک بشقـاب طلای زمـرد نشـان و یک خنجـر طلای بسیـار زیبـا وجـود دارد که بعنوان پیشکش سـال نـو از طرف فتحعلـی شـاه قـاجـار به نمـاینـده کمپـانـی هنـد خـاوری (شرقی) داده شـده است . نمـاینـده هنـد در سـال هـای اولیـه پادشـاهـی فتحعـلـی شـاه در روز نوروز به حضور وی به دربـار رفت و به عنـوان پیشکش به شاه ، یک سیب زمینـی بـه شـاه تقـدیم کـرد. شـاه نیـز به وی بشقـاب و خنجـر را پیشکش کـرد. . ایـن سیب زمینـی اولیـن سیب زمینـی بـود که وارد ایـران شد و پیـش از آن در ایـران کسـی از وجود سیب زمینـی آگاهـی نداشت. و به همیـن شوند این پیشکش بسیـار مـورد توجـه ویـژه فتحعـلـی شـاه قـرار گرفت .( بریده روزنـامـه سـال 1335 خورشیـدی)
بــراسـاس نـوشتــه هـای بـرتـوهلـد لـوفـر ( مـردم شنـاس آلمـانـی آمـریکــایی) در نیمـه اول سـده 19 تـرسـایی (میلادی) ، سیـب زمینـی نخستین بـار توسط سـرجـان ملکـم ، سیـاستمـدار اسکاتلنـدی انگلستــان وارد ایـران شـد . در زمـان ورود این محصـول به ایـران مـردم به آن "آلـوی ملـکـم" می گفتنــد . واژه سیب زمینــی بعدها رایـج شــد . هم اینـک هم در بعضـی از شهـرهـای ایـران سیـب زمینـی را به نـام آلـو مـی شنـاسنـد.! (در استان فـارس )
نخستین مکـانی که در ایـران سیـب زمینــی کـاشتـه شد ، روستــای پشنـد در استــان البـرز بوده است . به همین شوند همچنـان سیـب زمینـی پشنــدی در ایـران مشهـورشـد. در ایـران شهـرستان های اردبیل و اقلید فارس یکی از تولیدکنندگـان مهـم این محصول هستنــد.

خرید اینترنتی سیب زمینی درشت از فروشگاه آنلاین میوه و سبزیجات میوری

سیب زمینــی در یک نـگــاه

سیب زمینـی یـکی از سبزیجـات نشـاستـه ای و با مـزاج سـرد و تـر محسـوب می شـود . چون حـاوی میـزان زیـادی آمیـدون( همـان نشـاسـتـه) است. ایـن مـاده خـوراکی سـرشـار از کـربـوهیـدرات هـای پیچیــده (کمپلکس) است و ویـتامیـن سـی زیـادی به بـدن می رساند. روش پخت و مصـرف آن در دریافت مـواد مغذی و همچنیـن جـذب نشـاسته آن نقش زیـادی دارد. سیب زمینی حدود 77 درصد آب دارد در حالیکه آب مـوجـود در سبـزیجات سبـز به 90 درصد نیـز می رسد. میـزان کـربـوهیـدرات این ماده خـوراکی 3 تا 5 بـرابـر بیشتـر از سبـزیجـات تـازه دیگـر است. این کربوهیـدرات ها نیـز از نشـاستـه 90% و میـزان کمی گلـوکـز ، سـاکـاروز و فـروکتـوز تشکیـل می شـود.

سیب زمینی سـرشـار از ویتـــامیـن سی

سیب زمینی را سرچشمه خوب و افتخـار آمیـز از ویـتامین سی بـدانیـد. هریک عدد سیب زمینی متوسط آب پز شده 180 گـرم حاوی حدود 10 میـلی گـرم از ایـن ویتامیـن است که یک هشتـم نیـاز روزانـه بـدن یک فـرد بـزرگسـال را تـامیـن می کنـد. سیب زمینـی هـای تـازه دوبـرابـر این میـزان ویتامیـن سـی دارند. با وجـود اینکـه میـوه هـا و آب مـیوه هـای سـرشـار از ویتامین سـی زیـاد است امـا در بیـن سبـزیجـات نشـاستـه ای هیچ کـدام به انـدازه سیب زمینی حاوی این ویتـامیـن نیستنـد. ویتـامیـن سـی نسبت به نـور و گـرما حسـاس است و در نتیجـه ی پخت و پـز زیاد از بیـن می رود. اما سیب زمینی پختـه شده به میـزان کـافـی از این ویتامین هـا را حفظ کرده و بـه بـدن می رسـاند. از ایـن گذشتـه ویتامین سی آنـتی اکسیـدان است و بـرخی از انـواع سیب زمینی ها که دارای گوشت زرد ، نارنجی یا بنفش هستنـد و به ویژه سیب زمینی شیـرین حاوی میزان بسیـار زیـادی از انـواع اکسیـدان هـای دیگـر مانند کاروتـن و فلاوونوییدهـا هستنـد.

خرید آنلاین سیب زمینی
سیب زمینــی سـرچشمـه خوب ویتامیـن هـا از خانـواده
B6

بی شک می دانیـد که ویتامیـن هـای ب خـانـواده بـزرگی دارنـد. خوشبختــانه سیب زمینــی سرچشمـه بـرخـی از این ویتــامیـن ها است. یک عدد سیب زمینی متوسط آب پـز شـده 180 گـرم یک ششـم نیـاز روزانـه بـدن به ویتـامیـن هـای B6 , B1 و اسیـد فـولیک بـدن یک فـرد بـزرگسـال را تـامیـن می کنـد. ویتـامیـن های B در عملـکردهـای متعـدد بـدن مانند سوخت و سـاز کربـوهیـدرات هـا ، سلامت پـوست و به ویژه سلامت دستـگـاه عصبـی نقش دارند. اسیـدفولیک که برای رشد سلـول هـای بـدن ضـروری است . به همیـن دلیـل بانـوان پیش و حیـن بـارداری بـاید به میـزان مناسب این ویتـامیـن ها را جـذب کننـد. سیب زمینی سرچشمـه خوب از پـتاسیـم ، کمـی منیـزیم و آهـن است.

سیب زمینـی فـاقـد سـدیـم:

سیب زمینی عـاری از سـدیم است. پـژوهشـگـران نسبت به تاثیـر مصـرف نمـک زیـاد بـر تنـدرستـی هشـدار می دهند و باور دارند که ؛ بیـن مصـرف زیـاد سـدیـم و خطـر ابتـلا به فشـار خـون بـالا ارتبـاط وجـود دارد. میـزان سـدیـم دیـگـر مـواد نشـاسـتـه ای نیـز کـم است امـا میـزان پتـاسـیم مـوجـود در سیب زمینـی چشمـگیـر است که به کنتـرل فـشـار خـون کمک زیـادی می کنـد . در حقیقت میـزان بالای پتـاسیـم و میـزان کـم سـدیـم در یک مـاده خـوراکـی کمک زیـادی بـه افـرادی مـی کنـد که قصـد دارنـد فشـار خونـشـان را بیشتـر کنتـرل کنند. بی گمـان به شـرطـی که به سیب زمینـی نمک ، چاشنـی ها و یا سس شـور افـزوده نشـود .


ویـــژگــان خوراکــی و دارویـــی سیـب زمیــنــی

سیـب زمینــی سـرشــار از بتــاکـاروتــن (پیش سـاز ویتـامیـن آ ) است که وقتـی پختـه می شـود به آسـانـی جذب می شـود. سـاقه و برگ هـای سیب زمینـی نشـاستـه است که معمولا 9 تا 25 درصد آن را تشکیـل می دهد ، از این رو بـرای تـامیـن انـرژی مـاده سـودمنـدی است که نسبت به غلات کمتــر تحت تـاثیـر آفـات قـرار می گیـرد و پـرورش آن آسـانتـر است.
سیب زمینی تقویت کننده قلب، محکم کننده لثه ، مسکـن درد و زخم معـده است. سیب زمینی در بیـن سبـزیجـات حاوی ویتـامیـن سی بـالایـی است و بـرای تـامیـن ویتـامیـن سی مـورد نیـاز بـرای جلـوگیـری از خـونـریـزی لثــه سودمنـد است، ولـی نکتـه بسیـار مهـم این است که در اثر مـانـدن در انبـار و پخت نامناسـب مقـدار زیـادی از ویـتـامیـن سـی آن به هـدر مـی رود .
سیب زمینـی دارای مقـدار زیـاد ویـتـامـین ب 6 است . یک فنجـان سیب زمینی پخـته 21% " ب 6 " مـورد نیـاز روزانه شمـا را تـامین می کنـد . می دانیـد که بسیـاری از آنـزیـم هـای بـدن خصـوصـا آنـهـایـی که در تبـدیـلات پـروتیینـی درگـیـر هستنـد به ویتامین ب 6 محـتـاج هستنـد، در نتیجـه بـرای تـولیـد سلـول هـای جـدیـد احتیـاج به "ب 6" داریم.
ویـتـامیـن ب 6 بـرای ورزشکـاران بسیـار نقش کلیدی درفعالیت ها ورزشی پر قدرت و استقامتـی دارد و به آمـادگـی و بـازسـازی بـدنشـان کمک می کنـد. پس نیـک است در رژیمشـان از آن استفـاده کننـد. افـزون بر این بزرگسالان و افـراد مسـن حـداقـل هفتـه ای یـک بـار سیب زمینـی را جـایگـزیـن دیگـر مـواد نشـاستـه ای کننـد.
سیـب زمینـی تـازه و پـوست نـکنـده ،دارای مقـدار زیـادی پـروتییـن و ویتـامیـن بخصـوص ویتـامیـن سـی است . سیب زمینی اگر بـرای مـدت طولانی انبـار شده یا بـرای مصرف پوست کنـده شـده باشـد تـا حدودی خاصیت خـود را از دست می دهد. با این توصیف سیب زمینـی سـرخ کـرده همچنـان حـاوی پتـاسیـم و ویتـامیـن سی است.
ویتـامیـن سی یک آنتی اکسیـدان است و به تـولیـد پـروتیینی به نـام "کـلاژن"
که تشکـیـل دهنـده استخـوان ، غضـروف مفاصـل، عضـلات و رگ هـای خـونـی است کمک می کنـد.

از دیگـر ویـژگی هـای سیب زمینـی :

 • سیب زمینی ادرار را زیاد می کند، در نتیجه بـرای کلیه ومثانه سودمنـد است.

 • سیب زمینـی دارای آنـزیم هـایی است که بـرای بهبـود زخـم هـای معده بسیـار سودمنـد و بـرای تسکـین مواضع مـتـورم خارجـی ، پختـه آن را گـرم بـر روی محل آسیب دیـده می گـذارنـد که سبب تسکـین خواهد شد. مـرهم خـام آن را بـرروی محـل سـوختـگـی و پلک ورم کـرده می گـذارنـد ( بی شک باید کامل استریل بـاشد) و بسیـار تسکـین دهنـده است.


ویــژگـان سیـب زمینــی بـرای تنــدرستــی :

 • افـزایش قـوای بـدن بـا میـل کـردن سیـب زمیـنـی

بسیـاری از مـردم سیب زمینی پختـه ، تنـوری و پـوره را به عنـوان خوراکـی راحت می شنـاسنـد . شاید سرچشمـه نام علمـی سیـب زمینـی بـه نـام Solanum tubersum باشـد . چـون Solanum بـرگـرفـته از واژه لاتیـن بـه معنـی "آرام بخش " است . نـام سیـب زمینـی به مـا می گـویـد کـه متعلق به خانـواده Solanaceae است که دیـگر هموندان این خـانـواده ، گـوجه فـرنگـی ، بادمجـان و فلفـل دلمـه است . حدود 100 نوع سیب زمینی خـوردنی د رسـایز ، شکل، رنگ، و مـزه های مختـلف وجـود دارد. معـمولا آنـهـا را به سیب زمینـی هـا ی رسـیده ( سیب زمینی های بـزرگـی که ما با آنـها آشنـایی داریم ) و سیب زمینی های تـازه ( سیب زمینی هایی که پیش از رسیـدن بـرداشت می شـوند و خیـلی ریـز هستند) تقسیـم می کنند. پوست سیب زمینی به رنگ هـای قهـوه ای ، قـرمز، یا زرد است و ممکن است نـرم یا سفت باشـد، در حالیکه گـوشت آن زرد یا سپید است . انـواع دیـگـر سیب زمینی با پـوست هـایی به رنگ بنفش مـایـل به خاکستـری با گوشت مخمـلی زیبـا نیز وجـود دارد . سیب زمینی به شـوند مـزه نشـاستـه دار خنثـی آن در بسـیاری از خوراک هـا مـورد استفـاده قـرار مـی گیـرد.

مـواد مـوجـود در 100 گـرم سیـب زمینـی

ویتــامیــن C 15.74 میـلی گـرم
ویتــامیــن B6 0.42 میـلی گـرم
مـــس M 0.37 میـلی گـرم
پتـاسـیـم P 509.96 میـلی گـرم
منـگنـز M 0.28 میـلی گـرم
تریپتون T 0.04 میـلی گـرم
فـیبـر F 2.93 گـــــــرم

 • سیب زمینی بـرای تقویت حافظـه :

مطالعات دانشمنـدان نشـان می دهد که خوردن کـربوهیـدرات های سـاده مانند سیب زمینی پخته ، سبب تقـویت حافظه می شود و این اثر نیم ساعت پس از صرف کربوهیـدرات کامل مشهـود است. به بـاور پـژوهشگـران ، در کربوهیـدرات ها مـوادی وجود دارد که سبب می شـود امـواجـی که به مغـز فـرستـاده می شـوند ، تقـویـت شـده و به این ترتیب بـازده حافظـه بیشـتر شـود.

 • سیـب زمینی بـرای عضـلات

بدن انسـان برای فعـال سـازی محـرک هـای عصبـی به حرکت درآورنده عضـلات ، به پتاسیـم نیـاز دارد. بـرای این منظور، سیب زمینی را با پوست حلقه حلقه کنید و داخل آب بیندازید. اجازه دهید یک شب تمـام بمـاند بامداد از این محلول تقویت کننده و تونیک طبیعی میل کنید.

 • سیب زمینـی و کـاهـش اشتـهـا:

سیب زمینی هم زمان دارای قنـدهـای دیـرجذب و فیبـر است و به این شـوند یکی از مهم تـرین خوراک های سـیـر کننـده است. افزون بر این ، تقـریبـا بدون چـربی بـوده و در مقـایسـه بـا دیگـر خوراک هـا ی دارای کربـوهیـدرات بـالا بسیـار سـیـر کننـده است. سیب زمینـی از نوع خاصـی نشـاسته تشکیـل شـده که در بـرابـر آنـزیـم هـای گـوارشی مقـاومت می کند . به همین شوند ، هضـم سیب زمینـی سخت تـر از سـایـر کـربوهیـدرات هاست. ایـن امـر، سبب سـرکوب اشتـها شـده و احسـاس گرسنـگی را کـاهش می دهـد. خـوردن سیب زمینـی تا حدود 4 سـاعت می تـوانـد در انسـان احسـاس سیـری ایجـاد کنـد.از سوی دیگـر فیبـرهـای مـوجـود در سیب زمینـی در معـده حجیـم شـده و جـای زیـادی مـی گیـرنـد و این سبب میـل به خـوردن و احسـاس گرسنگـی را کـاهـش مـی دهـد.
اگـر می خواهید لاغر شـوید سیب زمینـی را به صورت آب پـز یا تنـوری بخـوریـد، چـرا که سیب زمینـی پختـه شـده نسبت به سیب زمینی سـرخ شـده کـالـری بسیار کمتـری دارد به طوری که در هـر 100گـرم سیب زمینـی پختـه شـده 85% کـالـری وجـود دارد و حال آنکـه سیب زمینـی سـرخ شـده حـاوی 405 کـالـری می بـاشد.

 • سیب زمینــی در کـاهـش خستــگـی

اگر زیـاد احسـاس خستگـی می کنیـد و به خستگی می تـوانیـد خـود را از رختخـواب جـدا کنیـد ، بـرای رفع این مشکـل مـی توانیـد از سیب زمینـی استفـاده کنید ، سیب زمینـی دارای مقـدار قـابـل توجهـی پتـاسیـم بـوده و مصرف آن در رفع و کاهش احسـاس خستگـی اثـر بخش است. بدن انسـان برای فعـال سـازی محـرک هـای عصبـی و به حرکت درآورنده عضـلات ، به پتاسیـم نیـاز دارد. بـرای این منظـور، سیب زمینـی را با پـوست حلقـه حلقـه کنیـد و داخل آب بیندازید. اجازه دهیـد یک شب تمـام بمـانـد .

 • کـاهـش درد نقـرس

حملات نقرس خطرناک است. خوشبختـانه آب سیب زمینـی آبپـز شده در تسکین درد نقرس سودمند است. برای این منظورداخل یک و نیم لیتـر آب ، چهـار عدد سیب زمینی بخوشانیـد. زمانی که سیب زمینی ها به طور کامل پخته شدنـد آب آن را صـاف کرده و داخل یک شیشه بریزیـد. اگر علایم مشکل رفع نشـد به پزشک مـراجعـه کنیـد.

 • سیب زمینـی بـرای کاهش فشـار خون

مصرف منظم سیب زمینی می تـواند فشارخون را پایین بیاورد. مطالعه بر روی 18 فـرد مبتـلا به فشـارخـون بـالا که به اضـافه وزن نیـز دچار بـودند ،انجـام شـد. میـزان بیشینه و کمینـه فشـارخون این افـراد به طور منظم مـورد ارزیـابی قـرارگرفت . پس از مصـرف سیب زمینی ، میانگیـن فشـارخـون کمینـه 4.3 % و فشـارخـون بیشینـه 3.5% کاهش یافت. در حالیکه وزن افـراد ثابت مانـده و بر اثر خوردن سیب زمینی چاق تر نشدند. برای انجام این تحقیـق از سیـب زمینـی پخته شده در فـروبردن روغن استفاده شد. نکته مهم در این مطالعه این بود که در سیب زمینی سرخ شده چیپس به شوند اینکه با حرارت بالا و روغن زیـاد آمـاده می شوند ، بسیاری از ترکیبات مفیـد تخریب شده و تنـها نشـاستـه ، چربی و برخی از مواد معدنی باقی می مانند. استفـاده از روش بخارپز و همچنین پختن سیب زمینی در فر، بهترین روش برای طبخ آن بوده و مواد مغذی آن را حفظ می نماید.

 • سیب زمینی در کاهش استـرس

سیب زمینی سـرشار از ویتـامیـن B6 می باشد. ویتامین B6 ، در بازسازی سلولی نقش داشته و در کاهش و رفع استرس و اضطـراب بسـیار موثر است. با خوردن سیب زمینی در بدن هورمون آدرنالین تـولید می شود که به مغز انسان در برخورد با مقابل استرس و عوامل عصبی کمک می کند. توجه داشته باشید که سیب زمینی تنها وقتی سودمند است که به شیوه درست طبخ شود ، و به جز این صورت ویتامین ها و مواد مغذی آن در حین فرایند طبخ از بین می رود. همان گونه که در بخش های دیگر این مقاله توضیح داده شد ، بهترین روش آماده سازی و طبخ سیب زمینی ، بخـارپـز کردن و یا پختن آن در فـر می باشد، و برای استفاده از مواد مغذی فراوان سیب زمینی نباید آن را سـرخ نمـود.

 • تسکیـن محل سوختــگی

در صـورت بـروز سـوختـگی هـای مـوضعـی ، برای تسکیـن درد و کمک به بهبـودی پوست تـان , به جای استفـاده از پمـاد سوختــگی می تـوانید از سیب زمینـی استفـاده کنیـد . سیب زمینی دارای ویژگی تسکین دهندگـی است و استفـاده از آن می تـواند سبب تسکیـن سـوختـگی های سطحـی می گـردد. یک عدد سیب زمینی خـام را نصف کنید و روی سوختـگی بگذارید. هربار یک قسمت از سیب زمینی را به آرامی روی جای سـوختگی بمالید. در پایان هم یک پارچه ی سبک مرطوب و تمیـز روی سوختگـی بگـذارید.

 • سـیـب زمینــی بــرای کـودکــان

مـی تـوانیـد از تمــام سبــزیجــات از جملــه سیـب زمینــی را در رژیـم خـوراکـی کـودکـان ، ازیـک تا سـه سـاله استفـاده کنیـد. در واقع سبـزیجـات دارای مقـدار قـابل توجهـی پتـاسیـم و فیبـر می بـاشنـد. با خوردن سیب زمینی ، تا 8 % از نیـاز روزانه کـودک به فیـبـر تـامیـن می شـود که نقش مهمـی در رشـد،نمـو و تندرستـی کلـی کـودک دارد. نتایج تحقیقـی که در این زمینه صورت گرفتـه نشـان می دهـد که کودکان یک تا سـه سـاله تنها 67% از پتــاسیـم مورد نیـاز و 55% از فیبـر مـورد نیـازشان را مصـرف می کننـد. همچنیـن این مطالعـه نشـان می دهـد معمـولا کودکـان مقطع ابتـدایـی ، اکثـر سبـزیجـات مـوجـود در وعـده ناهـارشـان را مصـرف نمی کننـد. بنـابـراین تــامیـن این کمبـود پتـاسیـم و فیبـر در خـوراک کـودک می تـوانیـد از سیب زمینـی بهـره بگیـرید.

با سیب زمینی انرژی را افزایش دهید

 • سیب زمینــی بـرای پـوست و مــو

عصـاره سیب زمینـی بـرای درمـان ریـزش مـو، یک درمـان سودمند بـرای آلـوپسـیـا یـا ریـزش مـوی سـر و بـدن است. سیـب زمینـی سـرشـار از ویـتـامیـن هـای A,B,C بـوده و از مـوهـای شمـا در بـرابــر شـکننــدگـی و آسـیـب محـافظت می کنـد . بـرای درمـان ریـزش مـو بـا استفـاده از سیب زمینـی , 2تا 3 سیب زمینـی بـزرگ را پـوست بگیـریـد و رنـده کنیــد . سیـب زمینـی هـای رنـده شـده را در یک پـارچـه ی کتـان جمـع کنیـد و دو طـرف آنـرا ببنـدیــد. پـارچـه ی کتـان را روی مـوهـای کم پشت مـالـش دهیـد و بگـذارید حداقـل 15 دقیـقـه روی سـرتـان بمـاند و سپس با یک شـامپـوی سـرشـار از مـواد مغذی سـرتـان را بشـویید. همچنـان می تـوانیـد سیب زمینـی های رنـده شده را با زرده تخم مـرغ و عسـل در یک کـاسـه مخلوط و این مـاسک را مستقیمـا روی پـوست سـر خشـک بمـالیـد.

 • سیـب زمینـی و روشنــی پـوست

آب سیب زمینی را با آب لیـمو مخـلوط کنیـد. این مخـلوط را روی نقـاط تیـره شـده پـوست قـراردهید. اگر این روش را به طور مـرتب انجـام دهیـد نقاط تیـره شـده پـوست به صورت چشمگیـری روشـن خـواهد شد . بی شک بـرای اینکه نتیجه مطلوب حاصل شـود ، لازم است که اینکار به صورت مـرتب انجـام شـود . سیب زمینی همـراه با آب لیمـو که خصوصیـات مشـابهـی دارد می تـواند به صورت طبیعی پـوست تیـره را روشـن کنـد.

 • ماسک سیب زمینـی بـرای چیـن و چـروک دور چشـم و صـورت

بـالا رفتـن سـن یک فـراینـد طبیعـی است که می تواند مشکلاتـی از قبیـل خطوط روی پـوست ، خشـکی و چیـن و چـروک پـوست را به همـراه داشتـه بـاشد. بـرای پیشگیـری و مقـابلـه با آثار ناخوشـاینـد افـزایـش سـن در زیبـایـی و چـهره خـود، می تـوانیـد از انـواع ماسک های سیب زمینی استفـاده کنیـد. آب سیب زمینی می تـوانـد به عنـوان یک نـاجی بـرای از بیـن بـردن علایم افـزایش سـن کمک کنـد . بـرای این کار می تـوانیـد مقداری آب سیب زمینـی و کشک را با هم مخـلوط کنید . توجه کنیـد که نسبت کشک و سیب زمینی باید به یک اندازه بـاشد . سپس یک قـاشق خوراک خوری روغن زیتـون را به مخلوط سیب زمینـی و کشک بیافـزایید و این ماسک را به اطراف چشـم و پـوست صورت خود بـزنید و پس از 20 دقیقه صورت خود را بشـویید. ماسک صورت سیب زمینی سبب از بیـن رفتـن و کاهش چیـن و چـروک صورت می شـود و پـوست را مرطوب و شـاداب می کنـد، افزون بر این روغن زیتـون استفــاده شـده در این ماسک سبب از بیـن رفتـن چیـن و چـروک دور چشـم می شـود.

 • ماسک سیب زمینـی برای لکه هـای صـورت

یک عدد سیب زمینی را رنده کنید . سپس مقداری گلاب به سیب زمینی بیافـزایید. و به خوبی با هم مخـلوط کنیـد تا به صورت خمـیر مـانند در آید. اگـر دارای پـوست چـرب هستیـد چنـد قطـره آب لیمـو به این مخلوط اضـافه کنید. اگـر دارای پـوست خشـک هستیـد مقـداری عسـل به این مخلوط بیافـزایید. این ماسک را برروی پـوست تمیـز صورت خود به مدت 15 دقیقه قـرار دهیـد. با استفـاده منـظـم از این ماسک لکـه های تیـره پـوست شمـا از بیـن می رونـد و پـوست سپیـد و روشنـی خـواهیـد داشت.


بیشتر مطالعه فرمایید: پیاز و ویژگیهای آن

 • ماسک پـاک کننـده صـورت با سیـب زمینـی

ابتـدا سیب زمینی را رنـده کنید و حـدود 5 قـاشق خوراک خـوری از آب آن را گـرفـته در ظرفـی بـریـزید و آن را با یک قـاشق خوراک خوری جـوش شیـرین مخـلوط کنیـد و این مخـلوط را به مـدت 20 دقیـقه بـر روی پـوست صـورت خـود قـراردهیـد. با استفـاده مـرتب از این ماسک منـافـذ پـوست شمـا به خـوبـی تمیـز می شـوند . این مـاسک یک نوع ماسک پاک کننـده طبیعی پـوست صـورت می باشـد.

 • ماسک سیـب زمیـنـی بـرای جـوش و آکنـه

و این ماسک آخـرین مـورد از ویـژگـی های منحصـر به سیب زمینـی است که در این مقـاله می خـوانیـد. در شـروع 2 عدد سیب زمینی را آب پـز کنیـد. سپس پـوست آنهـا را بکنیـد و با کمک گـوشت کـوب سیب زمینـی ها را بکـوبیـد . دراین مرحـله یک قـاشق چایـخـوری آبـلیـمو و یک قـاشق خوراک خوری روغن زیتـون به سیب زمینـی های له شده اضافه و این مـواد را به خـوبی با یکـدیگـر مخـلوط نمـایید. در مرحلـه آخـر چهـار قـاشق خوراک خوری شیـر را به مخـلوط تهیـه شده افـزوده و همه مـواد را مخلوط کنید. سپس ماسک را بـر روی پـوست تمیـز صورت خود بمـالید و پس از 15 دقیقه صورتتان را بشـویید. این ماسک خشکـی پـوست شمـا و جـوش هـای صـورت را از بیـن می بـرد.

چـگونه سیب زمینی را انتخـاب و ذخیـره کنیم؟
اغلب سیب زمینی دربسته های پلاستیکی عرضه می شـود ولی نیک است آنـها را به صورت فـله خـریداری کنید. با این کار نه تنها می تـوانید سیب زمینی بدون عیب انتخاب کنید ، بلکه کیسـه های پلاستیکـی بعد از مـدت کـوتاهی مـرطوب می شـوند و سبب ایجاد عیب روی سیب زمینی می شـود. سیب زمینی باید سفت ، با شکلـی خوب ، بدون ضایعات و رطوبت و پوسیـدگی باشد. افـزون بر این سیب زمینی نباید جوانه زده یا سبـز باشد. و به هنگـام مصـرف نیـز قسمت هـای سبـزرنگ را دور انداخت.
ایـن مـاده سبــز که سمـی است مـیتوانـد روی سیستـم مـرکـزی اعصـاب تاثـیر بگـذارد. پـس سیب زمینی سبـزشـده را به هیچ شکلـی مصـرف نکنیـد. سـولانین از تـرکیـبـات گلیـکـو آلکـالوییدهاست که در سیب زمینی با ظاهـر شـدن رنگ سبـز به ویـژه در لایه زیـر پـوست آن مشخـص می شـود. مقـدار زیـاد این سـم سبب مسمـومیت می شود که با نشـانه هایی همچون : سـوزش گلـو، حالت تهـوع و تعـریق شـدید و نفس تنگـی همـراه است..
بعضی اوقات مغـازه ها سیب زمینـی را تمیـزشده می فـروشنـد. شما هرگز این کار را نکنید .چون با شستـن ، لایـه محـافظ آن از بین می رود و آن را در بـرابـر باکتـریهـا آسیب پذیـر می کنـد. سیب زمینـی را باید همـواره در جـای خنـک ، تـاریک و خشک نـگاه داشـت . سیب زمینی را در فـریزر دخیـره نکنید چون نشاسته آن به قنـد تبدیل می شود و مزه ناخوشایندی به سیب زمینی می دهد . همچنین آنها را در کنـار پیـاز قـرار ندهید، چون گـازهای پخش شده از آنها سبب فسـاد یکدیگـر می شـود. سیب زمینـی های رسـیده را مــی تـوان تـا 2 مـاه ذخیــره کـنیـد. آنـها را مـرتب بـررسـی کنید و ضـایعـات روی آنـها را از بیـن ببـریـد. پیـش از اینـکه روی کیفیت آن تـاثیـر بگـذارد. سیـب زمینـی تـازه خیـلی سـریع فـاسـد مـی شود و بیشتـر از یک هفته نمـی توان آنها را ذخیـره کرد.

چگـونـه از سـیاه شـدن سیـب زمینــی جـلـوگیـری کنیـم ؟

بـرای سـیاه نشـدن سیـب زمینـی تنـها کـافـی است پس از پوست کنـدن و خلال کـردن ، مقـداری آب ولـرم رادر ظـرفـی بـریـزیـد و یک قـاشـق چـایخـوری سـرخـالی نمک به آن بیـفـزاییـد و تـا زمـان استفـاده ، سیـب زمینـی هـا را در آن آب نمک نـگه دارید. نمک موجود در آب هم سبب مـزه دار شـدن سیـب زمینـی مـی شـود و هم از پس دادن ویتـامیـن هـای سیب زمینـی به آب جـلوگـیـری می کنـد.

و یک نکتــه سـودمنــد بـرای خـانـه داری :

برای جوشـانـدن سـریع سیب زمینی پیش از جوشـاندن ، سیب زمینی را فقط از یک جهت پوست بگیــریـد.


تهیه و تنظیم: تیم محتوای فروشگاه آنلاین میوه و سبزیجات میوری